Människan är en biologisk varelse. Därför är det inte särskilt långsökt att finna att det är i naturen som källan till rehabilitering finns. Särskilt välgörande kan landsbygden vara eftersom den har så mycket att erbjuda stressade storstadsmänniskor. Något man tagit fasta på inom den nya rehabiliteringsmetoden – naturunderstödd rehabilitering.

 

Sjukskrivning – med biverkningar
Läkartidningen skriver i en artikel att ”sjukskrivning är en stark medicin med biverkningar” och vidare att en sådan ”är lättare att inleda än att avsluta” samt att det vid en felriktad sjukskrivning, som ett dominerade inslag, leder till ”social isolering och passivisering”.

 

NUR – Naturunderstödd rehabilitering
Den nya rehabiliteringsmetoden Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd, NUR, kan leda till en förbättrad hälsa. Alldeles särskilt kan den vara till hjälp underpågående sjukskrivning i den fas då den sjukskrivne är på återväg till arbete. Framför allt lämpar sig NUR för personer som endast har en dokumenterad mild till måttlig psykisk ohälsa. Likaså att det förekommer en tendens passivisering och social isolering. NUR är ett komplement till den traditionella vården – inte ett substitut för den.

Family On Walk In Countryside

 

Landsbygden i fokus
Det är på landsbygden som NUR äger rum. Tio olika gårdar som har verksamhet kring djur och natur har anslutit sig. Gårdarna återfinns i Skåne. De personer som provar på den här rehabiliteringsmetoden kommer att vistas i naturen. Efter ork kommer de även att få delta i det dagliga arbetet på gården.

 

Behandling fortskrider parallellt
De aktuella gårdarna samarbetar med närliggande vårdenheter. Den medicinska behandlingen fortsätter under rehabiliteringen på vårdenheten som vanligt. I skrivande stund juni 2015 tycks det som att verksamheten endast är riktad till boende i Skåne.

 

Sveriges lantbruksuniversitet – SLU
Det att NUR kan vara en väg att rehabilitera personer öppnar vägen för utveckling av de företag som har sin verksamhet på landsbygden. Sveriges lantbruksuniversitet erbjuder kursen Naturunderstödd rehabilitering med trädgårdsterapi. Den som genomgår kursen får, förutom mer kunskap, prova på olika sätt att arbeta. Det är vid Alnarps rehabiliteringsträdgård som kursen går av stapeln. I övrigt är det bra att känna till att den ges på distans. Vilket torde passa även upptagna lantbrukare. Sex stycken kursträffar är fördelade över ett år. I fokus för kursen står naturens betydelse för hälsan.